Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Meddelande om en ny migrations- och asylpakt 2020/21:FPM19

Publicerad

Fakta­prome­moria gällande meddelande från kom­mis­sionen till Europa­parla­mentet, rådet, Europeiska ekon­omiska och sociala kom­mittén och region­kommittén om en ny migrations- och asylpakt.

Ladda ner:

Kommissionen presen­terade den 23 september 2020 ett med­delande om en ny migrations- och asylpakt. Pakten utgår från en hel­hets­syn på områdena migra­tion, asyl, integra­tion, gräns­han­tering, åter­vändande, lagliga vägar och sam­arbete med tredje­land. Den består av ett över­gripande med­delande som beskriver politi­kens inrikt­ning och för­slagen på åtgär­der inklusive ett antal nya eller revide­rade lag­förslag, rekom­menda­tioner och rikt­linjer.

Regeringen väl­komnar kom­mis­sionens förslag till en migrations- och asylpakt. Det finns dock ett antal frågor som måste analy­seras närmare. Det är positivt att pakten har en hel­täckande ansats som inklu­derar alla aspekter av migration och asyl samt betonar att asyl­syste­met ska bygga på solidari­tet mellan medlems­staterna. Asyl­syste­met ska vara effektivt, rätts­säkert, lång­siktigt håll­bart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asyl­rätten.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...