Faktapromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet 2020/21:FPM9

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. Bilaga till förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår att ett kemiskt ämne och en ämnesgrupp läggs till i direktivet och får gränsvärden för exponering samt att dessa ämnen får kompletterande anmärkningar. Kommissionen föreslår även ett sänkt gränsvärde för ett ämne som redan finns i direktivet. Regeringen stödjer i all huvudsak de föreslagna gränsvärdena och anmärkningarna.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.