Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa 2020/21:FPM87

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådsförordning för att inrätta gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa.

Ladda ner:

Förslaget innebär att det inrättas nio gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa (eng joint undertakings, se 4.2). De gemensamma företagen ska bedriva forskning, innovation och utveckling med syftet att påskynda den gröna och digitala omställningen, samt utvecklingen inom hälsoområdet, samtidigt som näringslivets förändringsförmåga och konkurrenskraft stärks. EU:s budgetära bidrag till de nio gemensamma företagen uppgår till maximalt 9,6 miljarder euro. EU:s finansiering ska matchas med minst lika stora bidrag från andra organisationer, framförallt från näringslivet. En utgångspunkt för EU-kommissionens förslag är att endast inrätta gemensamma företag när andra delar av Horisont Europa inte kan nå önskade mål eller effekter. Vidare har EU-kommissionen beaktat de erfarenheter som gjorts av gemensamma företag under det förra ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag, men är mycket kritisk till en viss del av modellen för implementering av det gemensamma företaget Digitala nyckelteknologier. Denna del innebär att det gemensamma företaget övertar ansvar för bidragsbeslut och utbetalningar även av nationella medel, vilket inte är i linje med svenska regler och kan förhindra svenskt deltagande.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.