Faktapromemoria från Finansdepartementet

Strategi för finansiering av EU:s återhämtningsinstrument 2020/21:FPM104

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från EU-kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en ny finansieringsstrategi för att finansiera NextGenerationEU, COM(2021) 250.

Ladda ner:

Vid Europeiska rådets möte den 17–21 juli 2020 nåddes en överenskommelse om den fleråriga budgetramen (MFF) samt ett återhämtningsinstrument, Next GenerationEU (NGEU). NGEU uppgår till 750 miljarder euro i 2018 års priser och ska finansieras genom att Europeiska kommissionen för unionens räkning lånar upp medel på kapitalmarknaden. Upplånade medel ska tillfälligt förstärka befintliga och nya program i EU- budgeten genom bidrag och lån, i syfte att stödja återhämtningen från covid- 19-krisen, särskilt via faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

I det aktuella meddelandet redovisar kommissionen sin strategi för hur upplåningen för NGEU på kapitalmarknaden ska organiseras och skötas. Meddelandet berör bl.a. upplåningsplaner, organisatoriska frågor, ramverk för styrning och riskhantering, samarbetet med nationella skuldmyndigheter och primära återförsäljare av obligationerna på marknaden. Vidare behandlas lånevillkor för de medlemsstater som, utöver bidrag, ansöker om lån från RRF.

Regeringen bedömer att den diversifierade finansieringsstrategi som kommissionen avser att följa överlag är ändamålsenlig. Det är av stor vikt att kommission ger heltäckande och uppdaterad information om upplåningen. Skuldförvaltningen bör bedrivas på ett effektivt, ändamålsenligt och kostnadsrestriktivt sätt, samt främja sunda incitament. Återbetalningen av lån bör vara stadig och förutsägbar. Regeringen välkomnar att kommissionen ger den gröna omställningen en framträdande plats i sin finansieringsstrategi.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.