Faktapromemoria

Förordning om maskiner 2020/21:FPM106

Publicerad

Faktapromemoria gällande Europeiska kommissionens förslag om ny förordning om maskiner som ska ersätta det nu gällande maskindirektivet, COM(2021) 202 final.

Europeiska kommissionen föreslår en ny förordning om maskiner som ska ersätta det nu gällande maskindirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning).

Förslaget till förordning är tänkt att bidra både till den digitala övergången och till att stärka den inre marknaden. Målen med det nuvarande maskindirektivet är att upprätthålla, öka och utjämna säkerhetsnivån på maskiner mellan medlemsstaterna inom EU.

Direktivet behöver uppdateras för att omfatta nyare teknik och också ta höjd för nya risker som härrör från ny teknik. Förslaget syftar till att revidera maskindirektivet så att det även i fortsättningen kan uppfylla sina mål. Förutom att det föreslås att direktivet ska omvandlas till en förordning avser revideringarna anpassning till den nya lagstiftningsramen, anpassning till digital teknik, definition av begreppet betydande ombyggnad, krav på tredjepartscertifiering av högriskmaskiner, övergång från papper till digital dokumentation samt vissa förändringar för traditionella maskiner. I den nya förordningen föreslås även att kommissionen får bemyndigande att utfärda tekniska specifikationer och uppdatera annex IV (maskinkategorier). Kommissionen presenterade sitt förslag till förordning om maskiner den 21 april 2021.

Regeringen välkomnar i stort de aktuella åtgärderna för att modernisera maskindirektivet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.