Faktapromemoria från Näringsdepartementet

Meddelande om bättre lagstiftning 2020/21:FPM110

Publicerad Uppdaterad

Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Better regulation: Joining forces to make better laws, COM(2021) 219.

Ladda ner:

Den 26 april 2021 presenterade Europeiska kommissionen sitt meddelande Bättre regelgivning – samarbete för att stifta bättre lagar. Meddelandet informerar i första hand om kommissionens eget arbete med bättre lagstiftning och förenklingspolitik. Kommissionen avser att:

  • samarbeta med medlemsländerna, regionerna, rådet och parlamentet etc. för att minska byråkrati och regelbördan för att stärka investeringar och ekonomin och därigenom framtidens infrastruktur. Bättre lagstiftning och förenkling ses som en avgörande del i detta;
  • introducera en ’en in en ut’-princip för att stärka medvetandet om, och kontrollen av, de kostnader och den regelbörda som uppstår med anledning av regelgivning, särskilt för små och medelstora företag;
  • inom sitt arbete med bättre lagstiftning uppmärksamma FN:s mål för hållbar utveckling, Europeiska-kommissionens princip om att ’gör ingen väsentlig skada’ och inkorporera principen om ’digitalt som förstahandsval’ i sitt arbete med bättre lagstiftning;
  • främja utvecklande av lagstiftning som är anpassad för framtida förändringar och samhällsutveckling, bl.a. genom att använda sig av strategiska framtidsstudier.  

Europeiska kommissionen framhåller också att ett verkningsfullt arbete för bättre lagstiftning och förenkling förutsätter ett gemensamt arbete och ansvarstagande från alla aktörer som deltar i lagstiftningsprocessen, och Kommissionen avser att söka samarbete med bland annat rådet och parlamentet i dessa frågor. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.