Faktapromemoria från Näringsdepartementet

Uppdatering av industristrategin 2020: en starkare inre marknad för EU:s återhämtning 2020/21:FPM112

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Uppdatering av industristrategin 2020: en starkare inre marknad för EU:s återhämtning, COM(2021) 350.

Ladda ner:

Den uppdaterade industristrategin ersätter inte den nya industristrategin från 10 mars 2020 utan ska komplettera den genom att beakta omständigheterna och hantera de utmaningar som accentuerats under pandemin.

Den uppdaterade industristrategin har tre huvudsakliga inriktningar: att stärka den inre marknadens resiliens, att hantera EU:s strategiska beroenden och att påskynda den gröna och digitala omställningen. Den uppdaterade industristrategin åtföljs av tre bilagor: en årlig rapport om den inre marknaden, en rapport med analys av EU:s strategiska beroenden samt en rapport om den europeiska stålindustrin.

Meddelandet innehåller en uppräkning av pågående arbete inom olika politikområden men även vissa nyheter. I meddelandet aviserar till exempel kommissionen ett förslag om en krismekanism på den inre marknaden. Mekanismen ska syfta till att skapa mer informationsutbyte och mer koordinering för att förhindra plötsligt stängda gränser och andra oönskade effekter vid framtida kriser. En ytterligare nyhet är att kommissionen tillsammans med offentliga aktörer, industrin, arbetsmarknadens parter och andra intressenter ska ta fram så kallade färdplaner för omställning (eng. transition pathways). Färdplanerna för omställning ska visa hur den gröna och digitala omställningen ska uppnås inom industriella ekosystem. Bilagan om den europeiska stålsektorn ska tjäna som ett exempel på en sådan analys.

Med anledning av pandemin ser regeringen positivt på att kommissionen valt att uppdatera EU:s industristrategi från den 10 mars 2020. Regeringen anser att unionen behöver en gemensam strategi över hur EU ska stärka sin konkurrenskraft och tillväxt efter pandemin, hur fler jobb kan skapas efter krisen, hur strategiska beroenden ska hanteras och hur den gröna och digitala omställningen ska påskyndas. En utgångspunkt är samstämmighet mellan EU:s inre marknad, handelspolitiken och industripolitiken för återhämtningen och den stärkta motståndskraften.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.