Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Meddelande om vägledning om uppförandekoden om desinformation 2020/21:FPM125

Publicerad

Faktapromemoria gällande MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europeiska kommissionens vägledning vad gäller att stärka uppförandekoden om desinformation, COM (2021) 262 final.

Ladda ner:

I december 2018 fastslog kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik en uppförandekod för att motverka desinformation. En viktig del av uppförandekoden var att uppmana nätplattformar att vidta ytterligare åtgärder för att leva upp till den åtgärdsplan mot desinformation som de anslutit sig till efter kommissionens meddelande från april 2018. En utvärdering från 2020 av uppförandekoden visar att koden har en rad förbättringsmöjligheter. I den aktuella vägledningen ger kommissionen sin syn på vad som bör göras för att förbättra uppförandekoden. Dessa åtgärder kan i huvudsak delas in i sex delar:

  • EU-kommissionen uppmuntrar fler aktörer till att ansluta sig till koden. Aktörernas åtaganden ska vara mer specifika än hittills.
  • Minska lönsamheten för desinformation via annonser
  • Koden ska vara heltäckande och omfatta alla typer av icke-autentiskt beteende på plattformarna
  • Erbjuda användarna fler verktyg för att flagga felaktigheter och undvika desinformation
  • Mer faktagranskning i syfte att ge forskare mer underlag i form av data
  • Mäta resultaten av plattformarnas vidtagna åtgärder

Regeringen välkomnar att kommissionen engagerar sig i arbetet för att stävja desinformation online. Regeringen ser positivt på att åtgärder som riktas mot nätplattformar har formen av självreglering snarare än lagstiftning.

Regeringen välkomnar även att det i vägledningen understryks att stävjandet av desinformation inte får ske på bekostnad av mänskliga rättigheter, såsom yttrandefrihet. Regeringen välkomnar de åtgärder som fokuserar på att minska en konstgjord förstärkning av budskap som innehåller desinformation, t ex genom att verkar för tydligare normer och principer för användningen av AI i dessa sammanhang.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.