Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Beslut om programmet "Vägen till det digitala årtiondet" 2021/22:FPM4

Publicerad

Faktapromemoria gällande Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the 2030 Policy Programme “Path to the Digital Decade”, COM (2021) 574.

I förslaget om Vägen till det digitala årtiondet lägger kommissionen fram ett förslag på ett policyprogram för Europas digitala omvandling fram till 2030. Målen för de fyra nyckelområdena digital kompetens, digital infrastruktur, näringslivets digitala omvandling och digitalisering av offentliga tjänster liksom uppföljnings- och styrningsmekanismen motsvarar det som presenterades i meddelandet om en digital kompass 2030. Kommissionen lägger bland annat förslag på att varje medlemsstat ska överlämna en nationell handlingsplan för hur målen för det digitala årtiondet ska kunna nås i det egna landet och att multinationella projekt ska kunna drivas som ett konsortium efter ansökan till kommissionen. Kommissionen gör bedömningen att det lämpligaste rättsinstrumentet är beslut som blir bindande för kommissionen och medlemsstaterna när det gäller den föreslagna mekanismen för övervakning och samarbete och som syftar till att uppnå målen för det digitala årtiondet.

Regeringen anser att förslaget till beslut om ett policyprogram för Vägen till det digitala årtiondet är ett viktigt steg för att nå EU:s digitala omvandling.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.