Faktapromemoria från Socialdepartementet

EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 2021-2025 2019/20:FPM70

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 2021-2025.

Ladda ner:

Den 24 juli 2020 presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande om en ny agenda med tillhörande handlingsplan inom narkotikaområdet för perioden 2021–2025, nedan kallad ”agendan”. Agendan fastställer de övergripande politiska ramarna för EU:s narkotikapolitik under de kommande fem åren. Agendan bygger vidare på tillvaratagna erfarenheter från tillämpningen av EU:s tidigare narkotikastrategier och tillhörande handlingsplaner, bl.a. rekommendationerna från den externa utvärderingen av EU:s narkotikastrategi för perioden 2013–2020, samtidigt som hänsyn tas till andra relevanta förändringar och insatser på EU och internationell nivå inom narkotikaområdet. Syftet med agendan är att skydda medborgarna genom bättre samordnade åtgärder som kommer att (i) få en betydande och mätbar inverkan på säkerhets- och hälsofrågor i samband med narkotikaanvändning och narkotikamarknadens verksamhet och (ii) ta itu med både de direkta och indirekta konsekvenserna av detta problem, inbegripet kopplingar till våld och annan allvarlig brottslighet, relaterade hälso- och samhällsproblem, miljöskador och samtidigt öka allmänhetens och politikernas medvetenhet om dessa frågor. Agendan utgår vidare från åtta strategiska prioriteringar relaterade till områdena säkerhet, förebyggande arbete och hälsa. Den handlingsplan som åtföljer agendan innehåller konkreta åtgärder för att genomföra dessa prioriteringar. Vidare föreslås resultatindikatorer kopplade till respektive prioritering, vilket avser att underlätta uppföljningen av insatsernas resultat och effekter. 

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande om agenda och handlingsplan inom narkotikaområdet för perioden 2021–2025. Regeringen delar kommissionens bedömning att det krävs kraftfulla åtgärder mot olaglig narkotika. Insatser behövs för att minska utbud och efterfrågan av narkotika 2019/20:FPM70 och uppnå ett bättre skydd för människors liv, hälsa och säkerhet. Regeringen kommer att ta ställning till enskilda förslag allteftersom de behandlas. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.