En renoveringsvåg för Europa 2020/21:FPM35

Publicerad

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. En renoveringsvåg för Europa - miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv, 2020/21:FPM35.

Ladda ner:

I meddelandet ”En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra
byggnader, skapa jobb och förbättra liv” aviserar kommissionen en rad
åtgärder för att öka renoveringstakten i EU. Syftet är främst att minska
byggnadssektorns energianvändning och utsläpp av växthusgaser samtidigt som ekonomin stimuleras genom jobbskapande och att boendesituationen förbättras. Åtgärderna är tänkta att genomföras genom bland annat kommande förslag till översyn av energi- och klimatrelaterad lagstiftning.

Kommissionen diskuterar även hur finansieringsåtgärder på olika nivåer kan mobiliseras. Även andra aspekter som att motverka energifattigdom och att värna arkitektur och estetik behandlas i meddelandet. Regeringen anser att renovering av byggnader bland annat kan bidra till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan samt vara ett sätt att stimulera jobbskapande och förbättra boendesituationen. Regeringen ser positivt på ansatsen om att öka användandet av såväl återbrukat som biobaserat byggmaterial vid renovering. Regeringen anser att det som främst bör justeras i energilagstiftningen på EU-nivå är målformuleringarna.

Detaljeringsgraden i energilagstiftningen är redan hög och medlemsstaterna arbetar fortfarande med att genomföra flera
av de rättsakter som ändrades genom det så kallade Ren energi-paketet från 2016.

Regeringens övergripande position vad gäller finansiering i den gröna given är att bidra till en rättvis omställning. Regeringen anser att merparten av de investeringar som krävs för att nå energimålen för 2030 måste finansieras av marknadens aktörer.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.