Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Partiell suspendering av EU:s viseringsfrihetsavtal med Vanuatu 2021/22:FPM52

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets beslut om avbrytande av tillämp­ningen av delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från viserings­kravet för kortare vistelser, COM(2022) 6.

Ladda ner:

Den 12 januari presen­terade kom­missio­nen ett förslag om att suspen­dera delar av EU:s viserings­frihets­avtal med Vanuatu. Bak­grunden är landets program för med­borgar­skap och uppe­hålls­till­stånd för investe­rare och de säker­hets­relate­rade brister som upp­dagats gällande dessa program. Suspen­deringen gäller för inne­havare av vanliga vanua­tiska pass som utfärdats efter den 25 maj 2015 och inne­bär att dessa personer inte längre kommer kunna resa viserings­fritt till Schengen­området. Regeringen ställer sig positiv till kom­missio­nens förslag. Det är viktigt att Schengen­området värnas och att viserings­frihets­avtal följs upp skynd­samt när allvar­liga brister upp­dagas.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.