Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Förordning om inrättande av Europeiska unionens program för säker konnektivitet 2021/22:FPM69

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023-2027.

Ladda ner:

Den föreslagna förordningen presenterades av kommissionen den 15 februari 2022. Kommissionen anger att förordningen följer av bl.a. förordningen om inrättande av unionens rymdprogram från 2021, vilket var en del av uppföljningen av den europeiska rymdstrategin som kommissionen antog 2016 och som bekräftades av Rådet och Europaparlamentet 2017. Målet för förslaget är att genom ett nytt program inrätta ett säkert EU-system för satellitkommunikation. Avsikten är att med detta säkerställa tillhandahållandet av säkra flexibla och motståndskraftiga satellitkommunikationstjänster i hela världen till EU och medlemsstaternas offentliga organ. Kommissionen har i sitt förslag dragit slutsatsen att framväxande behov av satellitkommunikationskapacitet, teknikutveckling, behov av säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet m.m. understryker vikten av att inrätta ett säkert EU-system i enlighet med förslaget. Kommissionens bedömning är att ett offentlig-privat partnerskap är den lämpligaste genomförandemodellen för att säkerställa att programmets mål kan uppnås. Det skulle göra det möjligt att bygga vidare på EU:s befintliga teknik- och infrastrukturbas för satellitkommunikation och tillhandahålla störningståliga och innovativa statliga tjänster.

Regeringen anser att ett nytt program för säker konnektivitet ska svara mot identifierade behov och tillföra samhällsnytta, med beaktande av medlemsstaternas exklusiva kompetens för nationell säkerhet. Regeringen välkomnar den strategiska ambitionen i förslaget att främja möjligheten till tillgång till bredband. Regeringen anser att informations- och cybersäkerhetsaspekter ska beaktas genomgående vid ett eventuellt genomförande av programmet. Regeringen avser att i förhandlingarna verka för att rådets säkerhetskommitté konsulteras avseende kommissionens förslag till förordning för beaktande av medlemsstaternas exklusiva kompetens för nationell säkerhet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.