Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå vid unionens institutioner, organ och byråer 2021/22:FPM76

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om åtgärder för en hög gemen­sam cyber­säkerhets­nivå vid unionens institutioner, organ och byråer, COM(2022) 122 final

Ladda ner:

Kommissionen föreslår att unionens institutioner, organ och byråer blir skyldiga att inrätta ett internt ramverk för hantering, styrning och kontroll av cyber­säkerhets­risker. Vidare föreslås risk­hanterings- och rapporterings­skyldig­heter på cyber­säkerhets­området för unionens institutioner, organ och byråer. Förslaget innebär även att EU:s Computer Emergency Response Team (CERT-EU) får nya uppgifter och en utökad roll. Kommis­sionen föreslår också att en cyber­säker­hets­styrelse skapas för att övervaka institu­tionernas, organens, byråernas och CERT-EU:s genom­förande av förord­ningen.

Regeringen välkomnar åtgärder som leder till stärkt cyber­säkerhet i EU:s institutioner, organ och byråer. Förord­ningen bör i möjligaste mån vara sam­stämmig med det nya NIS-direktivet (NIS 2) så att det ställs motsvarande cyber­säker­hets­krav på EU:s institutioner, organ och byråer som på leverantörer av sam­hälls­viktiga tjänster enligt nämnda direktiv.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...