Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Förordning om informationssäkerhet i unionens institutioner, organ och byråer 2021/22:FPM78

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om informationssäkerhet i unionens institutioner, organ och byråer.

Ladda ner:

Kommissionen framför i förslag presenterat 22 mars 2022 åtgärder för att förbättra informationssäkerheten inom unionens institutioner, organ och byråer. Förslagets två huvudåtgärder består i ett införande av ett gemensamt och enhetligt säkerhetsregelverk för informationssäkerhet samt tillskapandet av en gemensam säkerhetsorganisation.

Den gemensamma säkerhetsorganisationen placeras under kommissionen, med representation från unionens institutioner, organ och byråer. Förslaget till gemensamt regelverk omfattar såväl hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och system. Förslagets regelverk för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter utgår från befintligt regelverk i form av rådets säkerhetsföreskrifter som idag styr hanteringen i medlemsstaterna. För hantering av icke-säkerhetsskyddsklassificerad information inrättas ett nytt regelverk. 

Förslaget till förordning avser enbart vara tillämpligt på informationssäkerheten internt inom och mellan unionens institutioner, organ och byråer.

Regeringen ställer sig positiv till förslagets grundtanke kring gemensamma säkerhetsregler och en samlad säkerhetsorganisation som ett led i ett fortsatt starkt och proaktivt EU-arbete på området men menar att ett mer detaljerat förslag behöver utarbetas. Detta förslag behöver utarbetas i samverkan med medlemsstaterna och utformas så att det säkerställer medlemsstaternas möjligheter till insyn och inflytande i frågor med nationell påverkan eller med påverkan på medlemsstaternas samverkan inom ramen för EU. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.