Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning om geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter 2021/22:FPM89

Publicerad

Faktapromemoria gällande proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on geo­graphical indication protection for craft and indust­rial products and amending Regula­tions (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 of the European Parlia­ment and of the Council and Council decision (EU) 2019/1754, COM(2022) 174

Ladda ner:

Den 13 april 2022 lade EU-kommissio­nen fram ett förslag till en förord­ning om skydd av geo­grafiska beteck­ningar för hantverks- och industri­produkter. Förslaget är en del av kom­missio­nens hand­lings­plan för im­materi­ella rättig­heter till stöd för EU:s ekono­miska åter­hämt­ning.

Genom förslaget skapas ett immaterial­rättsligt skydd på EU-nivå för hantverks- och industri­produkter. Förslaget innebär att EU:s nuvarande system för geo­grafiska beteck­ningar som omfattar vin, sprit­drycker, jord­bruks­produkter och livs­medel utvidgas och kom­plet­teras. Grupper av företag ska kunna regist­rera namn på produkter som har en speciell geo­grafisk kopp­ling. Produ­centerna får där­igenom ett skydd för sina pro­dukter och kan förhindra missbruk och kopior. Förslaget moti­veras med att hantverks- och industri­produkter är en del av ett värde­fullt kultur­arv och bidrar till den sociala, miljö­mässiga och ekono­miska utveck­lingen av Europas lands­bygd.

Regeringen är i nuläget inte över­tygad om behovet av en reglering eftersom det redan finns annan väl­fungerande EU-lagstift­ning som ger skydd åt de berörda produkt­erna. Regeringen anser att det är viktigt att ett nytt system blir kostnads­effektivt och administra­tivt enkelt samt att varu­märkes­rätten värnas. I övrigt behövs ytter­ligare analy­ser med beaktande av bl.a. remiss­instans­ernas synpunkter.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.