Faktapromemoria från Finansdepartementet

EU:s årsbudget 2023 och teknisk justering av fleråriga budgetramen för 2023 2021/22:FPM109

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU:s årsbudget 2023 och teknisk justering av den fleråriga budgetramen för 2023 i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen för 2021-202

Ladda ner:

Den 7 juni 2022 presenterade kommissionen förslaget till EU:s årsbudget för 2023. Budgeten inklusive specialinstrument föreslås uppgå till 185,6 miljarder euro i åtaganden och 166,3 miljarder euro i betalningar.

Regeringen anser att EU:s årsbudget ska präglas av budgetrestriktivitet och att den slutligt antagna budgeten för år 2023 med god marginal ska rymmas inom taket i den fleråriga budgetramen för åren 2021–2027. Regeringen förespråkar tillräckliga marginaler mellan utgiftstaken i budgetramen för de olika utgiftsrubrikerna och de beslutade budgeterade utgifterna i årsbudgeten. Mot bakgrund av detta kommer regeringen i förhandlingen i rådet och inför den kommande förhandlingen med Europa­parlamentet, att driva en restriktiv linje under budgetförfarandet.

Den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 ska enligt artikel 4 i förordningen om den fleråriga budgetramen göras årligen. Taken i den fleråriga budgetramen fastställdes och antogs i 2018 års priser. Den tekniska justeringen innebär att taken för 2023 räknas om till löpande priser. Den tekniska justeringen är inte en del av EU:s årsbudgetprocess. Då årsbudgeten anges i löpande priser ger den tekniska justeringen budgetens tak i rätt prisnivå för årsbudgeten.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.