Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete 2022/23:FPM14

Publicerad

Faktapromemoria gällande Förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete.

Ladda ner:

Initiativet är en del av kommissionens meddelande från februari 2022 om anständigt arbete i världen. Syftet med förslaget är att förbjuda produkter som är helt eller delvis tillverkade, producerade, skördade eller utvunna genom tvångsarbete på marknaden inom EU oavsett om de tillverkats inom EU, importeras till eller ska exporteras från EU. Definitionen av tvångsarbete bygger på ILO:s definition och inkluderar tvångsarbete för barn. Förslaget kompletterar befintliga horisontella och sektorspecifika EU-initiativ.

Kommissionen föreslår att varje medlemsland ska utse behöriga myndigheter som ges befogenhet att utreda och fatta beslut om att produkter som fastslagits ha tillverkats genom tvångsarbete ska dras tillbaka, förstöras eller på annat sätt göras obrukbara i enlighet med nationell lagstiftning. Bevisbördan för att en vara tillverkats genom tvångsarbete åligger i första hand den behöriga myndigheten. Information som bevisar att en vara är tillverkad genom tvångsarbete ska hämtas från oberoende och verifierbara informationskällor.

Kommissionen föreslår ett enhetligt förfarande vad gäller tidsfrister, hur
behöriga myndigheters beslut bör utformas och överklagande av beslut. Kommissionen föreslår även att beslut som fattas i en medlemsstat ska vara giltigt även i övriga medlemsstater.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.