Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Nytt direktiv om produktansvar 2022/23:FPM7

Publicerad

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister, COM(2022) 495 final

Ladda ner:

Kommissionen har före­slagit ett nytt reviderat direktiv om produkt­ansvar. Produkt­ansvars­regleringen utgör ett regel­verk med strikt ansvar för skador som produkter med säkerhets­brister orsakar. Förslaget reglerar bl.a. under vilka förut­sätt­ningar en person som har skadats av en produkt med en säker­­hets­brist har rätt till skade­stånd, vilka aktörer som kan bli skade­stånds­­skyldiga, vem som har bevis­bördan i mål om produkt­ansvar, möjlig­heten att skaffa bevis­ning i sådana mål och när skade­stånds­anspråk enligt regel­verket pre­skriberas. Revide­ringen görs för att anpassa reglerna till teknik­utveck­­lingen och den digitala ekonomin samt för att skapa en bättre balans mellan närings­idkare och konsu­menter och andra skade­lidande. Syftet är att säker­ställa den inre mark­nadens funktion, konkurrens på lika villkor och ett högt konsument­­skydd.

Sverige välkomnar förslaget till ett reviderat produkt­ansvars­direktiv. Det är ange­läget att direk­tivets regler är moderna, ända­måls­enliga och anpassade till den tekniska utveck­lingen och den cirkulära ekonomin. Regeringen avser att i förhand­lingarna verka för en väl avvägd balans mellan intresset av ett högt skydd för skade­lidande och närings­idkarnas intressen. Direktivet bör inte vara mer långt­gående och detaljerat än vad som är nödvändigt. Förslaget kommer troligen att behandlas under Sveriges EU-ordförande­skap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.