Faktapromemoria från Finansdepartementet

Meddelande om inriktningen för en reform av EU:s ekonomiska styrning 2022/23:FPM27

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. Meddelande om riktlinjer för en reform av EU:s ramverk för ekonomisk styrning, COM(2022) 583.

Ladda ner:

I det aktuella meddelandet från 9 november 2022 presenterar kommissionen en reforminriktning för EU:s ekonomiska styrning. Meddelandet har sin bakgrund i den översyn av den ekonomiska styrningen som pågått sedan 2020. Översynen omfattar både den s.k. stabilitets- och tillväxtpakten som utgör EU:s gemensamma finanspolitiska ramverk och det makroekonomiska obalansförfarandet som syftar till att upptäcka, förhindra och korrigera makroekonomiska obalanser.

Kommissionens föreslagna reforminriktning kretsar kring införandet av nya medelfristiga finans- och strukturpolitiska planer för alla medlemsstater och med särskilda åtaganden för medlemsstater med höga skuldhållbarhetsrisker. Det nya ramverket föreslås även fokusera i högre utsträckning på utvecklingen i de offentliga utgifterna. Mekanismer för att säkerställa genomförande föreslås förfinas. Det makroekonomiska obalansförfarandet föreslås utvecklas och integreras med den finanspolitiska övervakningen i högre grad.

Kommissionen menar att det är en brådskande prioritet att nå en överenskommelse om ett nytt ramverk för den ekonomiska styrningen i EU. För att åstadkomma en grundlig reform av den ekonomiska styrningen kommer ändringar av de relevanta rättsakterna att behövas. Detta gäller främst de delar av inriktningen som berör stabilitets- och tillväxtpakten. Kommissionen avser presentera vägledning för den finanspolitiska inriktningen för 2024 under våren 2023. Denna vägledning kommer att spegla den ekonomiska situationen, innehållet i det aktuella meddelandet samt utfallet av medlemsstaternas diskussioner fram till dess.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande och anser att det utgör en grund för fortsatt diskussion i EU. Meddelandet innehåller element som kan vara styrande för en framtida kompromiss bland medlemsstaterna om ett reformerat ekonomiskt-politiskt ramverk.

Generellt anser regeringen att ett välfungerande ekonomiskt ramverk i EU förutsätter regler som är tydliga och som efterlevs av medlemsstaterna, samt bygger på ett tydligt nationellt ägarskap för den ekonomiska politiken.

Regeringen understryker att stabilitets- och tillväxtpaktens huvudsakliga uppgift är att främja sunda offentliga finanser och att fokus fortsatt bör ligga på att säkerställa skuldhållbarheten i EU:s medlemsstater. Det är därtill av stor vikt att ramverket tillämpas på ett transparent och förutsägbart sätt som säkerställer likabehandling mellan medlemsstaterna.

Regeringen är mot denna bakgrund öppen för att införa särskilda åtaganden för medlemsstater som bedöms ha höga skuldhållbarhetsrisker. Det är viktigt att reformeringen av ramverket leder till att skuldsättningen minskar över tid i särskilt utsatta länder. Det är vidare positivt att kommissionen anser att den finanspolitiska övervakningen i högre grad bör fokusera på risker kopplade till skuldutvecklingen.

Regeringen är positivt inställd till kommissionens ambition att lättare kunna inleda underskottsförfaranden om de särskilda åtagandena inte efterlevs av medlemsstater som bedöms ha höga risker.

Regeringen är på ett initialt plan skeptisk till att integrera det makroekonomiska obalansförfarandet i de medelfristiga planerna. Regeringens preliminära bedömning av integreringen av det makroekonomiska obalansförfarandet i de medelfristiga planerna är att kommissionen flyttar fram sina positioner gällande en ökad styrning av medlemsstaternas ekonomiska politik på ett sätt som regeringen inte anser är motiverat. Regeringen behöver analysera och klargöra vad förslaget skulle kunna innebära.

Regeringen är öppen för att diskutera hur det makroekonomiska obalansförfarandet kan utformas på ett sätt som ökar transparensen och förutsägbarheten i kommissionens bedömningar, och därmed stärker likabehandlingen i processen. Regeringen är också öppen för att diskutera hur det makroekonomiska obalansförfarandet kan rustas för att bättre svara mot framväxande makroekonomiska risker, samt göras mer dynamiskt.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.