Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Rådets genomförandebeslut om viseringsrestriktioner för Senegal 2022/23:FPM29

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets genom­förande­beslut om till­fälligt upp­hävande av vissa bestäm­melser i Europa­parla­mentets och rådets förord­ning (EG) nr 810/2009 med avseende på Senegal, COM(2022) 631

Ladda ner:

Enligt förslaget till råds­beslut ska vissa bestäm­melser i viserings­kodexen i för­hållande till med­borgare i Senegal till­fälligt upphävas. Syftet med förslaget är att skapa incita­ment för Senegal att sam­arbeta bättre vad gäller att återta egna med­borgare.

Regeringen stödjer åtgärder som bidrar till ett effektivt system för åter­vändande. En väl funge­rande och rätts­säker ordning för åter­vändande är avgörande för ett gemen­samt och hållbart europe­iskt migrations­system. Det nu aktuella för­slaget kan bidra till detta.

Om beslut inte fattas under det tjeckiska ord­förande­skapet kan frågan komma att behand­las under Sveriges EU-ordförande­skap våren 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.