Faktapromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet

Direktiv om standarder för jämlikhetsorgan 2022/23:FPM32

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om standarder för jämlikhetsorgan om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, likabehandling i arbetslivet oavsett religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning såväl som likabehandling av kvinnor och män vid tillgång till varor och tjänster och borttagande av artikel 13 i direktiv 2000/43/EC och artikel 12 i direktiv 2004/113/EC. COM(2022) 689. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om standarder för jämlikhetsorgan på området lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet och borttagande av artikel 20 i direktiv 2006/54/EC och artikel 11 i direktiv 2010/41/EU. COM(2022) 688.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 7 december 2022 ett paket med två direktiv om standarder för jämlikhetsorgan. Avsikten med direktiven är att stärka skyddet mot diskriminering genom att fastställa minimikrav för jämlikhetsorganens funktion i syfte att öka deras effektivitet och garantera deras oberoende.

Regeringen anser att det är betydelsefullt att skapa ett likvärdigt skydd mot diskriminering inom hela EU, inte minst vad gäller tillämpningen av gällande direktiv, och regeringen välkomnar därför på en övergripande nivå direktivförslagen om standarder för jämlikhetsorgan. Regeringen anser att det är angeläget att direktiven, upprätthåller en tillräcklig grad av flexibilitet, effektivitet och respekt för olika nationella förhållanden samtidigt som de främjar en enhetlig tillämpning av skyddet mot diskriminering.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.