Faktapromemoria från Statsrådsberedningen

Kommissionens årliga hållbara tillväxtöversikt 2023 2022/23:FPM34

Publicerad

Faktapromemoria gällande Kommissionens årliga hållbara tillväxtöversikt 2023,2022/23:FPM34.

Ladda ner:

Den 22 november publicerade kommissionen den årliga hållbara tillväxtöversikten för 2023 (ASGS), som inleder den europeiska planeringsterminen för samordningen av EU:s ekonomiska politik samt sysselsättnings- och socialpolitik. I tillväxtöversikten redogör kommissionen för sina övergripande prioriteringar för den ekonomiska politiken för de kommande 12-18 månaderna.

I rapporten konstaterar kommissionen att EUs ekonomi befinner sig vid en vändpunkt med en förväntad ekonomisk nedgång efter den starka återhämtningen som följde pandemin. Fyra dimensioner identifieras som vägledande för medlemsstaternas strukturreformer, sysselsättningspolitik, investeringar och finanspolitik: miljömässig hållbarhet, produktivitetsförbättringar, rättvisa och makroekonomisk stabilitet. Vidare ska dessa vara i linje med och integrera Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Kommissionen redogör för hur kommande års planeringstermin ska organiseras. Kommissionen avser återigen presentera landrapporter och landsspecifika rekommendationer på både det finanspolitiska och strukturpolitiska området. Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) lyfts fram som ett verktyg för att främja dessa mål

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.