Faktapromemoria från Finansdepartementet

Mervärdesskatt i den digitala tidsåldern 2022/23:FPM37

Publicerad

Faktapromemoria gällande proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the digital age, COM(2022) 701 final, proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age, COM(2022) 703 final, proposal for a Council Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards information requirements for certain VAT schemes, COM(2022) 704 final. Förslagen är en del av Europeiska kommissionens (kommissionen) handlingsplan för enkel och rättvis beskattning som har behandlats i faktapromemorian 2019/20:FPM65

Ladda ner:

Kommissionen vill modernisera nuvarande mervärdesskatteregler med
hänsyn till de möjligheter som digital teknik erbjuder. Mot bakgrund av
kommissionens handlingsplan för rättvis och enkel beskattning presenterade kommissionen den 8 december 2022 förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern.

Förslagen har tre huvudsakliga syften:

  1. modernisera mervärdesskatterapporteringen
  2. uppdatera mervärdesskattereglerna för plattformsekonomin och
  3. introducera en enda registreringspunkt för mervärdesskatt.


Regeringen välkomnar arbete som syftar till att förhindra mervärdesskattebedrägerier. Administrativt samarbete och informationsutbyte är viktigt i detta sammanhang. Det är dock viktigt att reglerna på mervärdesskatteområdet är enkla och tydliga. De bör inte innebära stora kostnader och administrativa bördor för företagen. Regeringen stödjer också åtgärder för att främja gränsöverskridande handel och företagens möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.