Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Finansdepartementet

Meddelande om finanspolitisk vägledning för 2024 2022/23:FPM71

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till rådet om finanspolitisk vägledning för 2024, COM(2023) 141 final

Ladda ner:

I det aktuella meddelandet föreslår kommissionen breda riktlinjer för hur finanspolitiken i EU:s medlemsstater bör utformas för 2024.

Kommissionen konstaterar att utsikterna för den ekonomiska utvecklingen ser något bättre ut nu än under hösten 2022. Osäkerheten avseende Europas fortsatta ekonomiska utveckling förblir dock stor. Kommissionen sammanfattar också de diskussioner som ägt rum inom ramen för den pågående översynen av EU:s ekonomiska styrning. Kommissionen tydliggör att ett eventuellt lagförslag om ett reformerat ramverk presenteras först efter Ekofin-rådets och Europeiska rådets möten i mars 2023. Kommissionen menar även att de finanspolitiska åtgärder som medlemsstaterna vidtagit som ett svar på de senaste årens ekonomiska chocker har inneburit en betydande budgetär belastning. Givet de försiktigt positiva utsikterna för ekonomins återhämtning anser kommissionen att omfattande finanspolitiska åtgärder nu bör fasas ut. Framgent bör åtgärder i stället prioritera att skydda särskilt sårbara hushåll och företag.

Kommissionen föreslår att den allmänna undantagsklausulen i stabilitetsoch tillväxtpakten, som aktiverades med anledning av covid-19-pandemin, avaktiveras för 2024. Kommissionen avser presentera differentierade, kvalitativa och kvantitativa landspecifika rekommendationer under våren 2023. Kommissionen avser även basera rekommendationerna delvis på sin reforminriktning för EU:s ekonomiska styrning från november 2022. Det motiveras med att 2024 kan betraktas som ett övergångsår mellan det befintliga ramverket och ett nytt reformerat ramverk. De landspecifika rekommendationerna ska vara i linje med nuvarande lagstiftning för stabilitets- och tillväxtpakten. Rekommendationerna kommer även uppmana till att fasa ut energiprisåtgärder och att skydda nationellt finansierade investeringar och att säkerställa effektivt användande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Baserat på den fortsatta osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen anser kommissionen att det i nuläget inte är lämpligt att öppna eventuella underskottsförfaranden mot medlemsstater under 2023. Avsikten är att i stället återgå till att tillämpa underskottsförfarandet i enlighet med rådande regelverk våren 2024, baserat på 2023 års data.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...