Faktapromemoria från Försvarsdepartementet

Ändring av beslut om en civilskyddsmekanism för unionen 2022/23:FPM84

Publicerad

Faktapromemoria gällande Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen, COM(2023) 194

Ladda ner:

Den 14 april 2023 presenterade kommissionen ett förslag till ändring av
beslut från 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen. Syftet med
förslaget till ändring är att säkerställa att unionen, genom de resurser som
utvecklats under det så kallade rescEU-transition, kan fortsätta att med
snabba insatser bistå medlemsstaterna i deras arbete med att bekämpa
skogsbränder till dess att den permanenta europeiska luftburna rescEU-flottan för bekämpning av skogsbränder blir tillgänglig. Den senaste tidens
marknadsutveckling med bristande tillgång på specialiserade luftfartyg har
medfört att det behövs en längre tidsram för inrättandet av den permanenta rescEU-flottan än vad som tidigare har kunnat förutspås. Den nu föreslagna ändringen innebär att övergångsbestämmelsen i artikel 35 förlängs från den 1 januari 2025 till den 31 december 2027, vilket medför att unionen kan fortsätta att bistå medlemsstaterna med rescEU-kapacitet i avvaktan på att den permanenta rescEU-flottan inrättas. Det nya datumet är anpassat till tidpunkten för när den nuvarande fleråriga budgetramen löper ut. Eftersom förslaget syftar till att säkerställa en snabb tillgång till relevant nationell kapacitet även efter 2024 års skogsbrandssäsong när tillämpningen av den nuvarande övergångsbestämmelsen löper ut, betonar kommissionen att beslutet måste ändras under den innevarande valperioden (val till Europaparlamentet) så att förberedelserna kan inledas 2024. Det är därför brådskande att medlagstiftarna snabbt överlägger om förslaget.

Regeringen är positiv till att civilskyddsmekanismen ändras på det sätt som
kommissionen föreslår. Unionens förmåga att bekämpa skogsbränder behöver säkerställas till dess att den permanenta luftburna rescEU-flottan blir tillgänglig.

Förslaget kommer att påbörja behandlas under Sveriges EU-ordförandeskap till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.