Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Beslut om undertecknande och ingående av avtal om underlättande av hållbara investeringar mellan Europeiska unionen och Republiken Angola 2022/23:FPM113

Publicerad

Faktapromemoria angående Beslut om undertecknande och ingående av avtal om underlättande av hållbara investeringar mellan Europeiska unionen och Republiken Angola.

Ladda ner:

Den 16 juni 2023 presenterade kommissionen ett utkast till rådsbeslut om
ingående av avtalet om underlättande av hållbara investeringar mellan
Europeiska unionen och Republiken Angola. Detta är det första avtal om
underlättande av investeringar (s.k. investeringsförenkling) som EU
förhandlat fram. Målet är att förbättra investeringsklimatet med förenklade
och moderna regler och därmed skapa incitament för mobilisering och
bibehållande av utländska direktinvesteringar. Avtalet bygger på öppenhet,
transparens och icke-diskriminering. Avtalet främjar hållbar utveckling,
inkluderande ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Det förväntas bidra
till diversifiering av Angolas ekonomi och landets integrering i den globala
ekonomin.

Detta avtal är i linje med EU:s mål att stärka unionen som global aktör.
Avtalet bidrar till att skapa säkra, diversifierade och motståndskraftiga
leverantörskedjor i linje med EU:s handelspolitiska utvecklingsmål.
Regeringen stödjer förslaget, då Sverige länge har varit pådrivande för att
förhandla fram utvecklingsfrämjande avtal för att underlätta hållbar handel
och hållbara investeringar i syfte att öka utvecklingsländers förmåga att integreras i världshandeln samt för att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i dessa länder.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.