EU-förordning om växter som tagits fram med vissa nya genomiska tekniker och livsmedel och foder därav 2022/23:FPM121

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU-förordning om växter som tagits fram med vissa nya genomiska tekniker och livsmedel och foder därav, COM(2023) 411.

Ladda ner:

Den 5 juli 2023 presenterade kommissionen sitt förslag till ny lagstiftning för
växter framtagna med vissa nya genomiska tekniker och livsmedel och foder
därav, samt ändring av förordning (EU) 2017/625.

Det huvudsakliga syftet med förslaget är att vidmakthålla en hög nivå av
säkerhet för människors och djurs hälsa och för miljön, samt att styra
utvecklingen mot förädling av växtsorter som kan bidra till att möta
hållbarhetsmålen men också att skapa en gynnsam miljö för forskning och
innovation, särskilt för små och medelstora företag.

Enligt förslaget ska växter framtagna med vissa nya genomiska tekniker
delas in i två kategorier där den ena mestadels behandlas som en
konventionellt förädlad växt medan den andra genomgår en anpassad
tillståndsprövning i enlighet med direktiv 2001/18/EG eller förordning (EG)
nr 1829/2003.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.