EU-förordning om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial 2022/23:FPM122

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU-förordning om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial, COM(2023) 414

Ladda ner:

Den 5 juli 2023 presenterade kommissionen sitt förslag till ny lagstiftning för
produktion och saluföring av växtförökningsmaterial.

Förslaget stödjer EU:s Gröna given (KOM (2019) 640, fakta-PM 2019/20:
FPM13) och Från jord till bord-strategin (KOM (2019) 640, fakta-PM
2019/20:FPM13) där hållbara livsmedelssystem är beroende av tillgång till
utsäde och annat förökningsmaterial, och där mångfald och innovation krävs.
Lantbrukare måste ha tillgång till ett brett utbud av kvalitetsutsäde för
växtsorter anpassade till klimatförändringarna. Grundförfattningen ska
kompletteras med delegerade- och genomförandeakter.

Förslaget bygger på det redan etablerade regelsystemets två pelare med sortregistrering och certifiering av utsäde. Det ersätter tio av de nuvarande direktiven som funnits sedan 1960-talet. Direktivet för prydnadsväxter behålls i dess nuvarande form.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.