Faktapromemoria från Finansdepartementet

Förordning om EU:s arbetsmarknadsstatistik om företag 2023/24:FPM1

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU:s arbetsmarknadsstatistik om företag och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 450/2003 och (EG) nr 453/2008, COM(2023) 459

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterade den 28 juli 2023 ett förslag till en förordning om EU:s arbetsmarknadsstatistik om företag. Förslaget innebär en ny rättslig ram genom att de befintliga rättsakter som reglerar den aktuella statistiken upphävs och ersätts av det nya förslaget. Förslaget omfattar statistik över löner, arbetskostnader samt vakanser och bygger på uppgifter från arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. Förslaget ökar omfattningen och aktualiteten av den obligatoriska rapporteringen för medlemsstaterna. Samtidigt möjliggör förslaget ökad användning av administrativa datakällor som tillsammans med en enhetlig rättslig ram kan leda till effektivisering och förenkling.

Regeringen ställer sig positiv till en uppdatering av den rättsliga ramen. Regeringen anser dock att vissa delar av förslaget som kan ha kostnadsdrivande påverkan behöver begränsas.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.