Förordning om fiskemöjligheter i Nordostatlanten 2023/24:FPM20

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2024, 2025 och 2026 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2023/194 vad gäller djuphavsbestånd, COM(2023) 587.

Ladda ner:

Begränsningar av fångst och fiskeansträngning fastställs årligen genom olika
förordningar bland annat i förordningen om fiskemöjligheter i Nordostatlanten och i vissa vatten utanför EU. Politisk överenskommelse om denna förordning äger i regel rum på jordbruks- och fiskerådsmötet i december. Förslaget till förordning täcker dels de bestånd i EU:s vatten i Atlanten, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för vilka unionen autonomt fattar beslut om nyttjandenivån, dels fiskemöjligheter utanför EU som förhandlas fram i samråd med tredjeländer eller inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.