Informationsmaterial från Regeringskansliet

Regeringskansliets årsredovisning för år 2003

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliet lämnar härmed årsredovisning för 2003 med resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt finansieringsanalys med tillhörande noter och tilläggsupplysningar. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Enligt 45 § förordningen (1996:1515) med instruktionen för Regeringskansliet är Regeringskansliet undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Av denna följer vidare att årsredovisningen undertecknas av förvaltningschefen.