Informationsmaterial från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet

Sveriges arbete med global hälsa – för genomförandet av Agenda 2030 Diarienummer: UD2018-03806FN

Publicerad

Agenda 2030 ger oss en ny möjlighet att påverka och medverka till att hälsosituationen för människor i Sverige och globalt förbättras. Genom ett globalt agerande skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling i vårt eget land men vi bidrar och tar ansvar också för en positiv utveckling i världen i stort. Dokumentet Sveriges arbete med global hälsa syftar till att samla och konsolidera befintliga strategier, prioriteringar och policys för att tydliggöra en gemensam agenda och skapa förutsättningar för förbättrad kommunikation, ökad samverkan och ytterst en större effekt av det svenska agerandet

Ladda ner:

Sveriges arbete med global hälsa - för genomförandet av Agenda 2030 på engelska

Det övergripande målet för Sveriges samlade arbete med global hälsa är att bidra till att människor kan leva långa, friska och hälsosamma liv: i linje med målen för SDG 3, det svenska hälsobiståndet och den svenska folkhälsopolitiken.

Det globala agerandet för att uppnå det övergripande
målet sammanfattas inom tre huvudsakliga resultatområden:

  • Skapa samhälleliga förutsättningar för god och jämlik
    hälsa;
  • Hälsosystem som är effektiva, hållbara och motståndskraftiga;
  • Ökad beredskap och kapacitet att upptäcka och hantera utbrott av sjukdomar och andra hälsohot.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är
viktiga delar för alla tre resultatområden.

Vi har ett stort antal aktörer i Sverige som på olika sätt bidrar till arbetet med global hälsa; forskare, företag, myndigheter, civilsamhället och hälso- och sjukvården. Dokumentet Sveriges arbete med global hälsa syftar till att samla och konsolidera befintliga strategier, prioriteringar och policys för att tydliggöra en gemensam agenda och skapa förutsättningar för förbättrad kommunikation, ökad samverkan och ytterst en större effekt av det svenska agerandet. Fokus är vårt globala agerande men det som sker i Sverige är en viktig utgångspunkt.

Dokumentet anger inte i detalj vad som ska göras av vem utan ska användas för att samla relevanta aktörer och för att åskådliggöra prioriteringar inom Sveriges arbete med global hälsa. Svenskt utvecklingssamarbete utgör en viktig del i arbetet med global hälsa men arbetet och resurserna sträcker sig vidare än så. I dokumentet anges också vilka arenor Sverige agerar på och betonar vikten att söka synergier mellan nationella, regionala och globala insatser. Dokumentet är ett komplement till den svenska handlingsplanen för Agenda 2030.