Att arbeta internationellt

Uppdaterad

UD arbetar tillsammans med Sida för att öka antalet svenskar i internationella organisationer. UD koncentrerar sig främst på tjänster på högre nivå (nivåerna från P-5 och uppåt enligt FN-systemet). Arbetet styrs av de övergripande prioriteringarna i svensk utrikespolitik.

Den som vill få samlad information om lediga tjänster inom internationella organisationer kan kostnadsfritt prenumerera på ett nyhetsbrev som anpassas efter intresseområde och erfarenhetsnivå.

Fokus ligger på strategiska befattningar i sådana organisationer som är särskilt viktiga för Sverige. Flera av dessa får också betydande svenskt ekonomiskt stöd. Inom FN-systemet kan som exempel nämnas UNICEF, UNHCR, WFP, UNDP, UNFPA, Gröna klimatfonden och FN-sekretariatet. Andra exempel är IAEA, OECD, WTO och de multilaterala utvecklingsbankerna.

Andelen kvinnor i internationella organisationer är generellt sett fortfarande för låg, framförallt på mer senior nivå. Därför strävar nu många organisationer efter att anställa fler kvinnor. Den svenska regeringen tillhör dem som verkar för detta. Vi uppmuntrar därför kvinnliga sökanden, särskilt till högre tjänster.

Information för dig som vill arbeta inom EU finns under rubriken "Arbete i EU".

Arbete i EU

Nyhetsbrev om lediga internationella jobb

Du som är intresserad av att arbeta i internationella organisationer har möjlighet att kostnadsfritt prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev där du får information om aktuella lediga tjänster som matchar din profil. Du anger i samband med anmälan till tjänsten inom vilka organisationer, vilken verksamhet, vilka länder eller tematiska områden samt på vilken erfarenhetsnivå du vill få informationen. Nyhetsbrevet skickas ut två till fyra gånger i månaden, beroende på prenumerantens preferens. Du anmäler dig till tjänsten via följande länk:

Prenumeration av lediga tjänster inom internationella organisationer

De internationella organisationerna annonserar fortlöpande lediga jobb på sina respektive webbplatser. De har dessutom ofta bra information om sina rekryteringsprocesser, som det kan vara värdefullt att ta del av som förberedelse inför en ansökan.

Hur söker jag ett jobb?

Skicka alltid ansökan för det jobb du är intresserad av direkt till organisationen. Var noga med att följa instruktionerna i annonsen om hur ansökan ska utformas. Konkurrensen om internationella tjänster är hård, och en ansökan som inte uppfyller alla de formella krav som angetts betraktas ofta som ogiltig.

Högre akademisk examen, det vill säga en examen på lägst masternivå, är i allmänhet ett krav för att komma ifråga för en tjänst på högre nivå i till exempel FN. Det förekommer dock ibland att organisationen anger i sin utlysning att de kan acceptera en lägre akademisk examen om den kombineras med betydande relevant yrkeserfarenhet. För översättning av din svenska examen till engelska kan du gå in på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats.

I de flesta internationella organisationer är engelska arbetsspråk. Inom FN måste du dessutom ofta ha kunskaper i åtminstone ett annat av FN:s officiella språk (franska, spanska, ryska, arabiska och kinesiska).

Ditt CV bör du utforma med stor omsorg och på ett sätt som redan vid en första snabb genomläsning klart visar inte bara vad du kan, utan också vad du åstadkommit på dina tidigare jobb ("achievements").

Många organisationer har särskilda ansökningsformulär som du ska använda när du söker tjänst hos dem. Det kan dessutom vara lämpligt att skicka med ett kort brev ("cover letter"), där du förklarar varför din bakgrund svarar väl mot kravprofilen för tjänsten. Detta brev kan vara av stor betydelse om man väljer att mer seriöst granska just din ansökan.

Normalt får du svar på din ansökan endast om du blir kortlistad eller uttagen till intervju. Oftast kan handläggningstiden vara i flera månader. Det är alltså viktigt att de adressuppgifter du anger i ansökan fortsätter att gälla en längre tid. Organisationen måste utan problem kunna nå dig via telefon, e-post eller vanlig post.

Sekretariatet för internationell rekrytering vid UD (UD P SIR) fokuserar främst på tjänster på högre nivå, det vill säga från P5 till D2 i FN-systemet. Det innebär att vi främst vänder oss till dig som har minst 5 till 10 års relevant yrkeserfarenhet.

UD P SIR kan inte åta sig att bevaka dina intressen eller att söka en tjänst åt dig. Det är därför viktigt att du själv är aktiv och följer utlysningar av tjänster genom t.ex. att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följa utlysningar via olika internationella organisationers webbplatser.

Sänd gärna en kopia av din ansökan och utlysningen till UD P SIR . Om du blir kortlistad för en tjänst eller kallas till intervju är du välkommen att informera UD P SIR om detta. UD P SIR kan då ha möjlighet att ge råd och stöd i rekryteringsprocessen.

För information om program för så kallade Junior Professional Officers (JPO), samt praktik och utbildningstjänstgöring vid internationella biståndsorganisationer, besök Sidas webbplats.

Rekrytering av svenska kandidater till OSSE, bland annat till fältmissionerna, görs av Folke Bernadotteakademien (FBA). Läs mer om detta på Folke Bernadotteakademiens webbplats.

Polismyndigheten sekunderar personal till internationellt polisiärt arbete. Läs mer om detta på Polismyndighetens webbplats .

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sekunderar personal för internationella hjälpinsatser efter förfrågan från bland annat EU och FN. Läs mer om detta på MSB:s webbplats.

  

Information om Kandidatbanken

Som ett led i en översyn av arbetet med rekryteringsfrämjande har den tidigare Kandidatbanken avvecklats. Alla data och dokument kopplade till banken har därmed raderats.

Vi uppmuntrar intresserade sökande att som hittills aktivt följa utlysningar av tjänster på olika internationella organisationers webbplatser.

Kontakt

UD P SIR
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till UD P SIR