Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (1997-04-28) i målet Tapia Paez mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Ladda ner:

Sammanfattning av yttrandet

Ärendet gällde avvisning av en peruansk medborgare till hemlandet. Klaganden, som enligt egna uppgifter varit aktiv inom organisationen Sendero Luminoso, fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet, som fastställdes av regeringen som sista instans, grundades bl.a. på att klaganden deltagit i sådana väpnade aktiviteter att undantagsklausulen i artikel 1 F (a) i 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning var tillämplig. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att han vid ett verkställande av avvisningsbeslutet riskerade att gripas och utsättas för tortyr. Kommittén konstaterade att prövningen enligt artikel 3 i konventionen är absolut och att det slag av verksamhet i vilken en person kan ha deltagit således saknar betydelse vid en prövning enligt denna artikel. Mot bakgrund bl.a. av att det ansågs ostridigt att klaganden var medlem av Sendero Luminoso och på visst sätt varit föremål för polisens intresse, liksom att han kom från en politiskt aktiv familj där familjemedlemmar försvunnit och dödats av politiska skäl, ansåg kommittén att Sverige hade en skyldighet enligt artikel 3 i konventionen att inte återsända klaganden till Peru.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.