Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2010-05-14) i målet Njamba och Balikosa mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Klagandena är en kvinna och hennes minderåriga dotter, båda medborgare i Demokratiska Republiken Kongo (DRK), vilka fått avslag på sina ansökningar om asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Till stöd för asylansökan hade klagandena åberopat att de var i behov av skydd p.g.a. den rådande situationen i deras hemland, där de riskerade att drabbas av attacker från olika beväpnade grupper och sexuella övergrepp. Modern gjorde även gällande att hon riskerade att dö av HIV vid ett återsändande. I beslut i november 2008 avvisade CAT den del av klagomålet som avsåg artikel 16 (dvs. risken att dö av HIV vid ett återsändande), men beslutade att klagomålet beträffande artikel 3 skulle prövas i sak. I beslut fattat den 14 maj 2010 fann CAT att det skulle strida mot artikel 3 ifall Sverige utvisar klagandena till DRK. Till stöd för sin slutsats framhåller CAT i huvudsak att det utbredda sexuella våldet mot kvinnor, vilket inte är begränsat till de områden där det råder väpnad konflikt och vilket regeringen i DRK inte gjort tillräckligt för att förhindra, innebär att det finns en välgrundad anledning att tro att klagandena löper en risk att utsättas för tortyr ifall de återsänds till deras hemland.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.