Internationella MR-granskningar av Sverige från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

CAT-kommitténs granskning (2011-05-30) i målet Tony Chahin mot Sverige

Publicerad

FN:s CAT-kommitté har i ett yttrande prövat Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr (CAT). Regeringen publicerar en länk till yttrandet i fulltext samt en sammanfattning av yttrandet.

Sammanfattning av yttrandet

Klaganden är en man från Syrien, som 1989 beviljades uppehållstillstånd pga. anknytning. I september 1991 dömdes han för dråp till åtta års fängelse och utvisning på livstid med förbud att återvända till Sverige. Utvisningen verkställdes i januari 1997. Klaganden återvände till Sverige i juli 2003 och har hållit sig gömd sedan dess. Hans ansökan om upphävande av utvisningsbeslutet avslogs av regeringen i juli 2003. I november 2004 ansökte han genom sitt ombud om att utvisningsbeslutet och förbudet mot att återvända skulle upphävas och att han skulle erhålla uppehållstillstånd. Regeringen avslog ansökan den 10 juli 2006.

Klaganden har inför CAT i huvudsak gjort gällande följande. Under inbördeskriget i Libanon på 1980-talet deltog han i striderna mot syriska krafter i egenskap av medlem i militärgruppen "Lebanese Forces". Vid ankomsten till Syrien 1997 blev han arresterad och förhörd av säkerhetstjänsten. Han anklagades bl.a. för samröre med "Lebanese Forces" och tvingades att erkänna brott under tortyr. Han dömdes för brott mot rikets säkerhet av en säkerhetsdomstol till tre års straffarbete. Efter att ha avtjänat sitt straff och avslutat sin militärtjänstgöring i början av 2003 ålades han bl.a. förbud mot att lämna sin hemstad och att lämna landet, vilket han gjorde i maj 2003. Utvisningen utgör en kränkning av konventionen pga. att Sverige inte i tillräcklig utsträckning beaktat risken för att han skulle utsättas för tortyr vid hemkomsten. Vidare riskerar han att utsättas för tortyr vid ett nytt återsändande till Syrien.

CAT tog i sitt beslut den 30 maj 2011 fasta på den allvarliga MR-situationen i Syrien och landinformation som tyder på att tortyr använts rutinmässigt av bl.a. personal inom rättsväsendet. Kommittén ansåg att klaganden gjort sannolikt att han utsatts för tortyr genom den skriftliga bevisning i form av bl.a. rättsmedicinsk utredning som han åberopat och att klagandens hade lämnat godtagbara förklaringar till att denna bevisning åberopats först i ett sent skede i processen. Vidare hade det framkommit att klaganden riskerade att frihetsberövas om han tvingades återvända till Syrien eftersom han lämnat landet illegalt. Under dessa förutsättningar ansåg CAT att det påvisats en risk för att klaganden skulle komma utsättas för tortyr i Syrien och en utvisning av honom dit skulle därför stå i strid med artikel 3 i konventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

FN:s konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT)

Konventionen antogs år 1984. FN:s CAT-kommitté övervakar att konventionen respekteras. Kommittén består av oberoende experter. Granskningen sker genom prövning av enskilda klagomål och av återkommande rapportering från konventionsstaterna.