Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens dom (2013-07-25) i målet Rousk mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har i en dom prövat Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till domen i fulltext samt en sammanfattning av domen.

Sammanfattning av domen

Bakgrunden till målet var att klagandens bostad hade utmätts och sålts på exekutiv auktion för att verkställa betalningen av en skatteskuld. Klaganden och hans hustru hade även avhysts från bostaden. Inför Europadomstolen gjorde klaganden gällande att dessa åtgärder stod i strid med artikel 8 i Europakonventionen (rätt till respekt för privat- och familjeliv) och artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen (egendomsskydd).

I sitt svaromål till Europadomstolen överlämnade regeringen till domstolen att bedöma om vad som framkommit i målet innebar att Sverige hade brutit mot de artiklar i Europakonventionen som klaganden hade åberopat.

Europadomstolen kom fram till att försäljningen av klagandens bostad på exekutiv auktion varit en oproportionerlig åtgärd i förhållande till vad som föranledde den och att klagandens intressen inte hade beaktats i tillräcklig utsträckning vid beslutet att avhysa honom från bostaden. Europadomstolen ansåg därför att klagandens rätt till egendomsskydd och hans rätt till skydd för privat- och familjeliv hade kränkts. Genom domen blev Sverige skyldigt att utge skadestånd och ersättning för rättegångskostnader till klaganden.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet
Telefon 08-4051000

Fler domar och beslut

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.