Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens dom (2016-12-20) i målet Lindstrand Partners Advokatbyrå AB mot Sverige

Publicerad

Europadomstolen har i en dom prövat Sveriges efterlevnad av Europakonventionen. Regeringen publicerar en länk till domen i fulltext samt en sammanfattning av domen.

Sammanfattning av domen

Målet har sin bakgrund i vissa tvångsåtgärder som vidtogs av Skatteverket och bland annat innebar genomsökning av klagandens lokaler. Inför Europadomstolen gjorde klaganden gällande att bolagets rätt till privatliv (artikel 8), rätt till opartisk och oberoende domstolsprövning (artikel 6), tillgång till effektivt rättsmedel (artikel 13) och rätt till respekt för sin egendom (artikel 1 i första tilläggsprotokollet) hade kränkts.


Europadomstolen fann i dom meddelad den 20 december 2016 att det skett en kränkning av konventionen såvitt avser artikel 13 i förening med artikel 8. Europadomstolen avvisade respektive avslog klagomålet i övriga delar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Fler domar och beslut

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt om är möjliga i Sverige.