Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens dom (2016-11-08) i målet Naku mot Litauen och Sverige

Publicerad

Fråga om det förekommit en kränkning av rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 § 1 i Europakonventionen i och med att en före detta anställd på Sveriges ambassad i Vilnius inte haft möjlighet att överklaga ett beslut om uppsägning.

Länk till domen i fulltext

Sammanfattning av domen

Inför Europadomstolen åberopade klaganden gentemot båda svarandestater att hennes rätt till domstolsprövning enligt artikel 6 i Europakonventionen hade kränkts genom att de litauiska domstolarna bifallit Sveriges invändning om statsimmunitet. Klaganden åberopade även gentemot Sverige att uppsägningen varit kopplat till hennes medlemskap i de lokalanställdas fackförening och att den därmed hade kränkt hennes rätt till föreningsfrihet enligt artikel 11, dels för sig, dels i kombination med artikel 14 om förbudet mot diskriminering.

Europadomstolen fann enhälligt att målet skulle avvisas såvitt gäller de delar av klagomålet som var riktade mot Sverige. Avseende klagomålet enligt artikel 6 ansåg Europadomstolen att klaganden inte befunnit sig under svensk jurisdiktion då Sverige endast varit part i den nationella processen. Avseende klagomålet enligt artikel 11 och artikel 14 ansåg Europadomstolen att klaganden inte hade uttömt inhemska rättsmedel eftersom hon inte åberopat aktuella grunder i den nationella processen.

I den del klagomålet som var riktat mot Litauen fann Europadomstolen att klagandens rätt enligt artikel 6 hade kränkts då de nationella domstolarna inte i tillräcklig mån hade utrett huruvida Sverige hade statsimmunitet i de för målet relevanta arbetsrättsliga frågorna.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator