Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens dom (2017-05-02) i målet Ruminski mot Sverige

Publicerad

Fråga om det förekommit en kränkning av rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 § 1 i Europakonventionen i ett mål om livränta.

Länk till domen i fulltext

Sammanfattning av domen

 Europadomstolen delade inte klagandens uppfattning att kammarrättens domskäl var otillräckliga och att domstolen hade ignorerat relevant bevisning. Europadomstolen fann inte heller i övrigt att det förelåg omständigheter som föranledde att den nationella rättegången vid en sammantagen bedömning var att betrakta som orättvis. Således hade det inte hade förekommit en kränkning av artikel 6 § 1 i Europakonventionen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator