Kommenterad dagordning inför rådets möte (social-, arbetsmarknads-, hälsoministrarna) den 18–19 juni 2015 Diarienummer: S2015/4222/EIS, A2015/01751/IE, Ku2015/01744/KI

Publicerad

På rådsmötet med social-, arbetsmarknads- och hälsoministrarna den 18-19 juni 2015 finns följande punkter på dagordningen:

Ladda ner:

 • Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (första behandlingen)
 • Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
 • Den europeiska planeringsterminen 2015: Bidrag till Europeiska rådet (Bryssel, den 25–26 juni)
 • Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
 • Ungdomssysselsättning
 • Utkast till rådets slutsatser om lika inkomstmöjligheter för kvinnor och män: Att minska pensionsklyftan mellan könen
 • Aktuella lagstiftningsförslag
  Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen
 • Rapport om genomförandet av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer 2015
 • Uppföljning av det informella mötet med EU:s hälsoministrar om EU:s nya ramverk om alkoholpolitiken (Riga, den 20–21 april 2015)
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 (första behandlingen) och
  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (första behandlingen)
 • Hälsoaspektens betydelse i den europeiska agendan för migration
 • Rapport om tillämpningen av övergångsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare från Kroatien och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar