Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 14–15 juni 2021 Diarienummer: S2021/04841

Publicerad

Ladda ner:

På EPSCO-rådets möte den 14 – 15 juni finns följande punkter på dagordningen:

 • 3. Direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen
 • 4. Direktivet om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen
 • 5. Direktivet om likabehandling (artikel 19)
 • 6. Uppföljning av det sociala toppmötet i Porto – nästa steg i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
 • 7. Europeiska planeringsterminen
 • 8. De viktigaste slutsatserna om 2021 års rapport om långvarig vård och omsorg från kommittén för socialt skydd och Europeiska kommissionen
 • 9. De viktigaste slutsatserna om 2021 års rapport om pensionernas tillräcklighet från kommittén för socialt skydd och Europeiska kommissionen
 • 10. Rådets rekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti
 • 11. Slutsatser om distansarbete
 • 12. Slutsatser om de socioekonomiska effekterna av covid-19 på jämställdheten
 • 13. Slutsatser om strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2021–2030)
 • 14. Nya utmaningar för den social dialogen och kollektivförhandlingar
 • 15. Övriga frågor
 • 16. Förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten i krisberedskap och krishantering vad gäller läkemedel och medicintekniska produkter
 • 17. Förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
 • 18. Förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU
 • 19. Slutsatser om tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter för ett starkare och mer resilient EU
 • 20. Covid-19: Uppdatering om pandemin
 • 21. Övriga frågor