Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndigheten prövar ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor. Myndigheten gör även etisk granskning av kliniska prövningar av humanläkemedel och medicintekniska produkter. Myndighetens kontor finns i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm.