Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Genomförandet av EU:s Östersjöstrategi tar ny fart

Publicerad

I dag fattade regeringen beslut om ett tjugotal nya uppdrag till svenska myndigheter om att aktivt bidra till genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Enligt de nya uppdragen ska myndigheterna utveckla samverkansformer i Östersjöregionen som förstärker det långsiktiga tvärsektoriella samarbetet, samt medverka till genomförande av strategins handlingsplan. Tillväxtverket får en central roll och blir sammankallande för ett särskilt inrättat nationellt Östersjönätverk.

EU:s Östersjöstrategi syftar till att fördjupa samarbetet mellan länderna för att rädda havsmiljön, sammanlänka regionen och att öka välståndet. Strategin antogs som en profilfråga för det svenska ordförandeskapet i EU 2009.

Sverige gjorde tidigt myndigheter delaktiga i det nationella genomförandet av strategin. Då förra generationens likalydande uppdrag löpte ut i början av 2015 har regeringen nu fattat beslut om nya uppdrag. Dessa kommer att löpa fram till år 2020 för att både följa EU:s budgetcykel samt genomförandet av andra viktiga EU-initiativ, som till exempel EU:s gemensamma tillväxt-och sysselsättningsstrategi Europa2020. De nya uppdragen ska också säkerställa synergier med regeringens nyligen antagna maritima strategi, de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

De nya regeringsuppdragen innebär också ett viktigt stöd för regering i planeringen av strategiforum för EU:s Östersjöstrategi. Strategiforumet äger rum den 8-9 november 2016 i Stockholm under titeln "One Region One Future - Vision for the Baltic Sea Region 2030". Runt 800 deltagare från hela regionen väntas komma till tvådagarskonferensen. Sverige står som värd för forumet tillsammans med Nordiska Ministerrådet.

Under denna period kommer Sverige också ta över rollen som ordförande bland de nationella samordnarna för EU:s Östersjöstrategi (hösten 2016 - våren 2017).