Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Arbete med ny strategi för utvecklingssamarbete med Kenya inleds

Publicerad

Regeringen har idag gett Sida i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya. Strategin ska gälla för 2021–2025.

Den nya strategin förutsätts fortsatt utgå från nuvarande målområden: demokrati rättsstatens principer och jämställdhet; miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser samt inkluderande ekonomisk utveckling. I nuvarande strategiperiod har samarbetet särskilt utmärkt sig genom användandet av innovativa verktyg. Sida ges därför i uppdrag att bland annat undersöka hur denna inriktning kan fortgå.

Kenya har gjort ekonomiska framsteg under senare år. Ojämlikheten är samtidigt fortsatt stor och konsekvenserna av COVID-19 riskerar att ytterligare öka utsattheten för sårbara grupper. Därför behöver utvecklingssamarbetet bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar och inkluderande utveckling i Kenya.

Uppdraget till Sida tar bland annat utgångspunkt i regeringens demokratisatsning. Sida uppdras att särskilt redogöra för hur demokratin kan stärkas exempelvis genom stöd till Kenyas decentraliseringsprocess och arbete för minskad korruption samt ökade möjligheter, särskilt för unga, att påverka utvecklingen på lokal och nationell nivå. Sida ska även lämna förslag på hur kvinnors situation kan förbättras samt hur utvecklingssamarbetet kan bidra till att minska radikaliseringen av unga. Nytt för dessa anvisningar är att Sida också uppdras att undersöka möjligheterna att stärka Sveriges engagemang för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Sida ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00