Pressmeddelande från Finansdepartementet

Åtgärder för stärkt motståndskraft på fondmarknaden och rättvis behandling av fondandelsägare

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag förslag till Lagrådet som ska förbättra möjligheten för fondförvaltare att motverka likviditetsrisker i fonder. Förslagen innebär att möjligheten att använda swing pricing regleras.

Swing pricing innebär att priset på fondandelar justeras för att säkerställa att de fondandelsägare som köper eller säljer andelar i fonden själva får stå för de transaktionskostnader som uppstår, exempelvis skatter, avgifter, skillnaden mellan köp- och säljkurs eller att priset på tillgångarna ändras. Dessa kostnader belastar annars fonden och kan ha en negativ påverkan på fondens värde och fondandelsägarnas innehav. Vid stora flöden ut ur fonden finns det dessutom en likviditetsrisk, det vill säga att tillgångar i fonden inte kan omsättas till kontanta medel för att lösa in fondandelar.

Nu föreslår regeringen en reglering av swing pricing för att fondförvaltare ska få bättre möjligheter att hantera risken att inte kunna lösa in fondandelar när andelsägarna begär det. Förslagen ska även motverka att fondandels­ägarna påverkas negativt av de transaktionskostnader som uppstår när fondandelar köps eller säljs.

- Det är viktigt att fondandelsägare hanteras rättvist, även i tider av marknadsoro. Med det här verktyget får fondförvaltare en bättre beredskap för när andelsägare vill ta ut sitt sparande ur fonden. Det kan bidra till att göra värdepappersmarknaden mindre känslig för störningar och minska riskerna för finansiell instabilitet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2023. I dagsläget saknas en reglering av swing pricing som används för svenska fonder.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson