Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ett likviditetsverktyg för fonder

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag om att reglera fondbolags användning av ett likviditetsverktyg som på engelska brukar benämnas swing pricing.

Ladda ner:

Syftet med swing pricing är att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en värdepappersfond vid nettoflöden in i eller ut ur fonden. Ett annat syfte är att göra värdepappersmarknaden mindre störningskänslig och därmed bidra till att värna den finansiella stabiliteten. Förslagen innebär i huvudsak följande.

  • Ett fondbolag ska efter tillstånd av Finansinspektionen få tillämpa swing pricing genom att ett justerat fondandelsvärde beräknas och används.
  • För att få tillstånd ska fondbolaget ha den organisation, de system och den kompetens som behövs.
  • En tillämpning av swing pricing ska vara förenlig med fondandels-ägarnas gemensamma intresse och ge möjlighet till betryggande insyn och kontroll.
  • I fondbestämmelserna ska det anges om justerat fondandelsvärde tillämpas och, i så fall, vilken metod som används för beräkningen.

Förslagen ska gälla även för förvaltningsbolag när de förvaltar värde-pappersfonder och AIF-förvaltare när de förvaltar specialfonder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.