Faktapromemoria från Finansdepartementet

Marknader för kryptotillgångar och en pilotregim för distribuerad databasteknik 2020/21:FPM15

Publicerad

Proposal for a Regulation on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937. COM(2020) 593 Proposal for a Regulation on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology. COM(2020) 594

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 24 september 2020 ett förslag till förordning om marknader för kryptotillgångar (Markets in Crypto Assets, härefter MiCA-förordningen) och ett förslag till förordning som inrättar en pilotregim för infrastruktur med distribuerad databasteknik (distributed ledger technology, DLT). De båda förordningarna är delar i strategin för digitalisering av finanssektorn (KOM(2020) 591) som publicerades samma dag och som bl.a. syftar till att säkerställa att EU:s regelverk för finansiella tjänster är innovationsvänligt och inte skapar hinder i användningen av nya teknologier.

Syftet med MiCA-förordningen är att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar som i dag inte omfattas av EU:s befintliga regelverk för finansiella tjänster – förutom regelverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Regelverket ska säkerställa ett högt konsument- och investerarskydd, skapa rättssäkerhet och motverka risker för den finansiella stabiliteten samt värna om den monetära suveräniteten. Förslaget fastställer enhetliga regler för utgivare och tillhandahållare av tjänster för kryptotillgångar på EU-nivå och kommer att ersätta nationell reglering av kryptotillgångar där sådan finns.

Förslaget till förordning om inrättande av en pilotregim för infrastruktur med distribuerad databasteknik (härefter DLT-pilotregimen) är nära sammanlänkat med MiCA-förordningen. Syftet med DLT-pilotregimen är att företag och tillsynsmyndigheter på finansmarknaderna ska kunna testa och lära sig hur användandet av distribuerad databasteknik inom marknadens infrastruktur fungerar i praktiken och hur ett nytt regelverk bäst kan utformas.

Regeringen är positiv till kommissionens arbete med att skapa en enhetlig reglering på en i dag oreglerad del av finansmarknaderna. Regeringen välkomnar en reglering som främjar ansvarsfull innovation, utveckling och konkurrens samt underlättar små och medelstora företags möjligheter att hitta finansiering och att växa. En sådan reglering ska dock beakta finansiell stabilitet, konsument- och investerarskydd och att risker för regelarbitrage kan uppstå.

Regeringen kommer i förhandlingarna att verka för ett regelverk som skapar tydlighet i EU:s regelverk för finansiella tjänster, bidrar till finansiell stabilitet och ett högt konsument- och investerarskydd samtidigt som förtroendet för finansmarknaderna stärks. Regeringen kommer att verka för att eventuella förhöjda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism till följd av den nya regleringen ska kunna uppmärksammas och hanteras på ett effektivt sätt.

Regeringen kommer slutligen att verka för en proportionerlig och ändamålsenlig tillståndsgivning och tillsyn.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.