Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar Fi2023/02846

Publicerad

Ladda ner:

EU:s nya förordning om marknader för kryptotillgångar (MiCA-förordningen) ska tillämpas fr.o.m. den 30 december 2024. Vissa bestämmelser ska emellertid tillämpas redan fr.o.m. den 30 juni 2024, vilket förutsätter vissa lagstiftningsåtgärder i Sverige.

I promemorian föreslås en ny lag om prövning av ärenden enligt MiCA-förordningen. I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt MiCA-förordningen.

Vissa befattningshavare inom Riksbanken har enligt nuvarande regler en skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument. I promemorian föreslås en ändring i lagen om Sveriges riksbank (riksbankslagen) som innebär att dessa personer, även ska vara skyldiga att anmäla avyttringar av sådana instrument. 

Den nya lagen om prövning av ärenden enligt MiCA-förordningen föreslås träda i kraft den 30 juni 2024. Ändringarna i riksbankslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

Det krävs ytterligare lagstiftningsåtgärder med anledning av MiCA-förordningen, t.ex. bestämmelser om tillsyn och sanktioner. Förslag till sådana lagstiftningsåtgärder kommer att behandlas i ett annat sammanhang.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 2 februari 2024.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.